Novinky

"Pravda, podobne ako svetlo, oslepuje. Naproti tomu lož je krásne prítmie, ktoré zvýrazní každý predmet." Albert Camus
 

Návštevnosť stránky

Návštev včera: 26
Návštev dnes: 2
Návštev celkom: 68474

Člen advokátskych komôr

Kancelária arrow Naše služby

Naše služby

Občianske právo

 • občianskoprávne zmluvy a nároky z nich vzniknuté (nájomná zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, spotrebiteľské zmluvy, zmluva o pôžičke, príkazná zmluva, zmluva o preprave, poistná zmluva a pod.),
 • dedičské konanie a nároky z neho vzniknuté,
 • poradenstvo vo veciach vymáhania pohľadávaok, (zmluvy o postúpení pohľadávky, zmluvy o prevzatí dlhu, zmluvy o zaisťovacom prevode práva a pod., žaloby na zaplatenie pohľadávky),
 • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov,
 • zastupovanie klientov v súdnom a exekučnom pojednávaní,
 • vybavovanie spornej i nespornej agendy (zastupovanie klientov pred súdom v civilnom pojednávaní.)

Nehnuteľnosti

 • kompletný poradenský servis vo veciach prevodu nehnuteľností, zastupovanie pred katastrálnym úradom,
 • zmluvné prevody nehnuteľností (kúpne, darovacie a pod.),
 • preverenie pôvodu nehnuteľnosti pred realizáciou prevodu,
 • nájomné a podnájomné vzťahy spojené s nehnuteľnosťami,
 • vecné bremená, záložné a predkupné právo a spory s nimi súvisiace,
 • kompletný právny servis pri výstavbe a následnom predaji nehnuteľností,
 • problematika vkladu nehnuteľností ako nepeňažitého vkladu do základného kapitálu obchodných spoločností,
 • spoluvlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam (podielové spoluvlastníctvo a jeho vysporiadanie, nehnuteľnosti v společnom majetku manželov),
 • zastupovánie klientov v pojednávaní pred katastrálnymi úradmi,
 • zastupovánie klientov v územnom, stavebnom a kolaudačnom procese.

Pracovné právo

 • poradenstvo vo veci uzatvorenia, zmeny a skončenia pracovného pomeru (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce),
 • problematika miezd a odstupného,

Rodinné právo

 • rozvod manželstva vrátane tzv. „dohodnutého“ rozvodu,
 • spoločný majetok manželov (zmena rozsahu, vysporiadanie),
 • úprava pomerov neplnoletých detí počas doby pred a po rozvode manželstva,
 • vyživovacie povinnosti (výživné detí, výživné medzi manželmi, výživné a úhrada nákladov slobodnej matky, výživné rodičov),
 • zastupovánie klientov v rozvodovom procese.

Obchodné právo

 • obchodnoprávne zmluvy a nároky z nich vzniknuté (kúpna zmluva, o dielo, o úvere, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, konkurenčné doložky atď.),
 • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z obchodných záväzkových vzťahov,
 • náhrada škody v súvislosti s obchodnoprávnymi vzťahmi,
 • ochrana hopspodárskej súťaže,
 • nekalá súťaž,
 • zastupovánie klientov v súdnom a exekučnom procese.

Právo obchodných spoločností (korporačné právo)

 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností,
 • zvyšovánie a znižovánie základného kapitálu,
 • dispozície s obchodnými podielmi, členskými právami a akciami,
 • zastupovanie na valných zhromaždeniach,
 • zmena právnych foriem obchodných spoločností,
 • prevody a nájmy podniku,
 • zastupovanie klientov v jednaniach na obchodnom registri,
 • družstvá a ich vnútorné vzťahy vrátane bytových družstiev.

Zmenkové právo

 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek (vystavovanie zmeniek, prevody zmeniek, inkaso zmeniek, posudzovanie vymáhateľnosti zmeniiek, biankozmenky a dohody o vyplňovacom zmenkovom práve)
 • zastupovánie klientov pred súdmi v zmenkovom pojednávaní,
 • vymáhanie plnenia zo zmeniek.

Konkurzné právo

 • podávanie prihlášok pohľadaviek do konkurzného riadenia,
 • spisovanie návrhov na prehlásenie konkurzu na dlžníka.

Trestné právo

 • poskytovanie právnych rád vrátane následného oveovania právneho postavenia klienta,
 • vypracovanie písomných podaní orgánom činným v trestnom konaní,
 • zastupovánie obvinených v prípravnom procese,
 • obhajoba obžalovaných v trestnom pojednávaní pred súdmi všetkých stupňov,
 • alternatívne spôsoby ukončenia trestného pojednávania,
 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov poškodených a zúčastnených osôb,
 • problematika mladistvých v trestnom procese,
 • zastupovanie proti štátu s nárokmi na náhradu škody.

Správne právo

 • správne súdnictvo - zastupovanie v pojednávaniach pred správnymi súdmi všetkých stupňov,
 • žaloby proti rozhodnutiam správnych orgánov, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahmi správnych orgánov,
 • priestupkové právo vrátane zastupovania v priestupkovom konaní,
 • kataster nehnuteľností - vklady, zápisy a výmazy práv, zastupovanie v katastrálnom jednaní,
 • stavebné právo vrátane zastupovania v územnom, stavebnom a kolaudačnom jednaní,
 • živnostenské právo vrátane zastupovania vo veciach podľa živnostenského zákona,
 • problematika daní a poplatkov,
 • problematika spojená s výkonom rozhodnutia správnych orgánov,
 • veeejné zákazky,
 • trvalý pobyt pre cudzincov,
 • azyl.

Dopravné nehody

 • trestnoprávne aspekty, obhajoba,
 • priestupky,
 • náhrada škody.

Založenie akciovej spoločnosti

Založenie spoločnosti s.r.o.

 

Kto má dnes sviatok

Dnes má meniny
Alojza
Zajtra má meniny
Kvetoslava
© 2019 :: JUDr. Martin Kanás :: | webmail | webmail 2