Novinky

"Opakovaná pravda už stráca zo svojho pôvabu, ale opakovaná chyba je absolútne odporná." Johann Wolfgang Goethe
 

Návštevnosť stránky

Návštev včera: 26
Návštev dnes: 3
Návštev celkom: 68475

Člen advokátskych komôr

Kancelária arrow Advokátsky poriadok

Advokátsky poriadok

schválený konferenciou advokátov 16. júna 2007

Preambula

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát nezastupiteľné postavenie, pretože existencia slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany
ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.

Advokátsky poriadok vychádza zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)aztradícií slovenskej advokácie založených na úcte k profesijným a morálnym hodnotám, ktoré sú dedičstvom tvorivej práce generácií advokátov.

Advokátsky poriadok podrobnejšie upravuje práva a povinnosti advokáta pri výkone advokácie a v medziach zákona platí aj pre kolektívne formy poskytovania právnych služieb a zahraničné subjekty pôsobiace v Slovenskej republike v oblasti profesijného poskytovania právnych služieb a zamestnancov. Advokátsky poriadok je súborom pravidiel profesijnej etiky, ktoré je advokát povinný dodržiavať.

Prvá časť

Advokát a jeho povolanie

§ 1

(1) Advokát je ten, kto na území Slovenskej republiky poskytuje právne služby ako advokát (§ 2 ods. 1 zákona), hosťujúci euroadvokát (§ 31 a nasl. zákona), usadený euroadvokát (§ 38 a nasl. zákona), zahraničný advokát (§ 46 a nasl. zákona) a medzinárodný advokát (§ 50 a nasl. zákona).

(2) Advokátskou kanceláriou sa na účely Advokátskeho poriadku považuje sídlo advokáta alebo obchodnej spoločnosti zapísanej v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „spoločnosť“).

§ 2

(1) Advokát je pri výkone svojho povolania (§ 18 a nasl. zákona) povinný na prospech klienta využívať svoje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom.

(2) Advokát je povinný dodržiavať pravidlá korektnej súťaže a dbať na dôstojnosť advokátskeho stavu.

(3) Advokát je oprávnený poskytovať právne služby len v rámci výkonu slobodného a nezávislého povolania. To nevylučuje bezplatné poskytnutie právnej pomoci najmä v rámci členstva v politickej strane, v politickom hnutí, v záujmovom alebo inom obdobnom združení občanov. Advokát sa nesmie podieľať na činnosti osôb, ktoré poskytujú právne služby bez oprávnenia vyžadovaného zákonom, ani takúto činnosť podporovať.

(4) Advokát nesmie prijať poverenie, ktoré by znižovalo dôstojnosť advokátskeho stavu a smie použiť len prostriedky, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, dobrými mravmi a zásadami slušného správania sa.

Druhá časť

Vzťah advokáta ku klientovi

§ 3

Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

§ 4

(1) Advokáti, ktorí vykonávajú advokáciu spoločne (§ 12 ods. 1 písm. b) až e) zákona), nesmú zastupovať klientov, ktorých záujmy sú v rozpore, alebo ak hrozí, že počas poskytovania právnych služieb budú v rozpore.

(2) Ustanovenie § 21 zákona o povinnosti odmietnuť poskytnutie právnych služieb sa primerane vzťahuje aj na advokáta, ktorý naplnil tieto predpoklady ako advokátsky koncipient.

(3) Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak on alebo osoba blízka v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej rozhodoval, pripravoval podklady na rozhodovanie, alebo v rámci plnenia pracovných povinností konal vo veci najmä ako sudca, prísediaci, rozhodca rozhodcovského súdu, prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník alebo iný štátny zamestnanec.

§ 5

(1) Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta. Jeho oprávnené záujmy majú prednosť pred inými záujmami advokáta, ako aj pred jeho ohľadom na iných advokátov.

(2) Advokát postupuje s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou vo veciach, v ktorých bol ustanovený súdom alebo určený Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „komora“) ako vo veciach iných klientov.

(3) Advokát nie je oprávnený bez súhlasu klienta overovať pravdivosť alebo úplnosť skutkových informácií poskytnutých klientom. Ak má o ich pravdivosti alebo úplnosti dôvodné pochybnosti, poučí klienta o možných právnych dôsledkoch takto získanej informácie; možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb nie je tým dotknutá.

(4) Advokát nesmie použitím informácie, ktorú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb získal o klientovi alebo od klienta, spôsobiť klientovi ujmu a sebe alebo tretej osobe zabezpečiť prospech na ujmu klienta.

§ 6

Advokát je povinný

a) riadne a včas informovať klienta, ako postupuje pri vybavovaní veci,

b) oboznámiť klienta s písomnosťami, ktoré dostal alebo odosiela, ak súvisia s vecou, v ktorej klienta zastupuje a bezodkladne odpovedať na otázky klienta v súvislosti s poskytovaním právnych služieb,

c) starostlivo zaobchádzať s dokladmi, ktoré mu klient zveril.

§ 7

(1) Advokát má právo vyhľadávať dôkazy (svedkov, listiny, znalecké posudky, atď.), zisťovať skutkové okolnosti prípadu, nesmie však svedkov ovplyvňovať a zistené dôkazy a skutočnosti pozmeňovať alebo skresľovať. O zistených skutkových okolnostiach môže vyhotoviť písomný záznam a môže ho nechať svedkom podpísať. Advokát môže vyhľadávať svedkov, zisťovať dôkazy a skutkové okolnosti prípadu aj prostredníctvom tretích osôb.

(2) Advokát je povinný poučiť svedka o jeho právach a povinnostiach vrátane toho, že záznam nie je povinný podpísať.

(3) Ustanovenie odseku 1 platí rovnako na vyhľadávanie a obstarávanie iných dôkazných prostriedkov.

§ 8

(1) Advokát môže vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou len s ich súhlasom.

(2) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré advokátovi poskytol klient, prípadne iná osoba, sa smú použiť len v súlade so zákonom.

§ 9

(1) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie (§ 23 zákona), ako aj o osobných údajoch chránených osobitným zákonom.

(2) Advokát je povinný všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, poučiť o rozsahu ich zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj v súvislosti so svedeckou povinnosťou takýchto osôb. Advokát je povinný zaviazať ich k mlčanlivosti aj po skončení činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb.

(3) Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, trvá aj po skončení zastúpenia.

(4) Ak bola v advokátskej kancelárii alebo v byte advokáta nariadená domová prehliadka, advokát je povinný upozorniť príslušný orgán na zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti a s tým spojenú obmedzenú edičnú povinnosť, ako aj na právne predpisy na ochranu osobných údajov a žiadať, aby k tomuto úkonu ako nezúčastnenú osobu pribral zástupcu komory alebo iného advokáta.

§ 10

Advokát poskytuje právne služby za odmenu (§ 24a§25zákona). Má právo požadovať od klienta primeraný preddavok. Pri posudzovaní primeranosti preddavku vychádza z reálneho odhadu celkovej výšky odmeny, očakávaných hotových výdavkov a náhrady za stratu času. Nárok na sumu klientovi prisúdenej náhrady trov konania (§ 149 ods. 1 OSP) má advokát vtedy, ak sa na tom s klientom výslovne dohodol.

§ 11

(1) Advokát alebo spoločnosť sú povinní viesť úplnú a presnú evidenciu finančných prostriedkov, ktoré prevzali v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Finančné prostriedky klienta a iných osôb sú povinní zreteľne odlíšiť.

(2) Advokát alebo spoločnosť nesmú na úhradu svojej pohľadávky pozostávajúcej z odmeny za právne služby, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času použiť peniaze klienta alebo tretej osoby, ktoré boli účelovo viazané. Musia ich bezodkladne poukázať oprávnenej osobe.

(3) Peniaze a iné majetkové hodnoty, ktoré advokát alebo spoločnosť prevzali na stanovený účel, sú povinní opatrovať s odbornou starostlivosťou; nesmú ich použiť na iný než tento účel. Po skončení zastúpenia ich musia vyúčtovať alebo vrátiť. Prípadné prírastky hodnôt sú povinní vydať klientovi alebo tretej osobe, ak nebolo dohodnuté inak.

§ 12

Advokát a spoločnosť sú povinní viesť účtovnú evidenciu a uschovávať doklady podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 13

Po skončení zastúpenia sú advokát alebo spoločnosť povinní vec s klientom písomne finančne vysporiadať a vrátiť mu všetky doklady, ktoré im zveril. Vrátenie dokladov zverených klientom nesmie byť viazané na uhradenie odmeny za poskytovanie právnych služieb.

Tretia časť

Vzťah advokátov navzájom

§ 14

(1) Advokáti sa navzájom správajú zdvorilo. Sú povinní rešpektovať oprávnené záujmy iných advokátov.

(2) Vyjadrenie advokáta má byť vecné, neosobné a nesmie byť vedome nepravdivé.

(3) Ak podľa názoru advokáta iný advokát koná v rozpore so zákonom o advokácii a s predpisom komory, upozorní ho vhodným spôsobom na porušenie.

§ 15

(1) Skôr ako advokát vo vlastnej veci začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie vo veci súvisiacej s výkonom advokácie, v záujme dodržania cti a vážnosti advokátskeho stavu je povinný využiť zmierovacie konanie pred orgánmi komory. To neplatí, ak aspoň jeden z účastníkov konania je tretia osoba, ktorá nie je advokátom.

(2) Skôr ako advokát vo vlastnej veci začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie vo veci nesúvisiacej s výkonom advokácie, upozorní predsedníctvo komory (ďalej len „predsedníctvo“) na túto skutočnosť.

(3) Ak vzniknú medzi advokátmi rozpory, ktorýkoľvek z nich môže požiadať komoru o vykonanie zmierovacieho konania.

(4) Skôr ako advokát z poverenia klienta začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie, alebo hodlá proti nemu inak zakročiť, je povinný poskytnúť mu možnosť zmierlivého vybavenia veci, ak to nie je v rozpore so záujmom alebo pokynom klienta.

(5) Zmierovacie konanie vykonáva zmierovací orgán, ktorý určí z advokátov ad hoc predseda komory do desiatich dní od doručenia žiadosti o vykonanie zmierovacieho konania. Zmierovacie konanie sa skončí najneskôr do dvoch mesiacov od vymenovania zmierovacieho orgánu uzavretím zmieru alebo konštatovaním, že k zmieru nedošlo. Trovy zmierovacieho konania súvisiace s vymenovaním a činnosťou zmierovacieho orgánu hradí komora. Advokát, ktorý žiada o vykonanie zmierovacieho konania a advokát, s ktorým sa má zmierovanie vykonať, hradia vlastné trovy zo svojho.

§ 16

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o disciplinárnych konaniach.

§ 17

Advokát je povinný bezodkladne prijať písomnosť od iného advokáta a na jeho požiadanie potvrdiť jej prijatie.

§ 18

Ak je protistrana zastúpená advokátom alebo spoločnosťou, advokát je povinný rokovať zásadne s týmto advokátom alebo spoločnosťou. Ak advokát alebo spoločnosť v nebezpečenstve omeškania rokujú priamo s protistranou, sú povinní bez zbytočného odkladu vyrozumieť zástupcu protistrany o takomto rokovaní.

§ 19

(1) Advokát je oprávnený prevziať zastúpenie vo veci, v ktorej klienta zastupoval iný advokát alebo spoločnosť len vtedy, ak sa presvedčil, že predchádzajúce zastúpenie advokátom alebo spoločnosťou sa skončilo; takéto prevzatie zastúpenia musí bezodkladne oznámiť advokátovi alebo spoločnosti, ktorých zastúpenie vo veci sa skončilo a aj súdu, ak vo veci koná.

(2) Advokát alebo spoločnosť, ktorí prestali poskytovať právne služby spôsobom predpokladaným v odseku 1, sú povinní odoslať písomnosti vzťahujúce sa na vec na požiadanie advokátovi alebo spoločnosti, ktorí vo veci prevzali zastúpenie.

Substitučné zastúpenie a dožiadanie

§ 20

(1) Poverujúci advokát, ktorý poverí svojím zastúpením iného advokáta (substitúcia), môže tak urobiť len po ich vzájomnej predchádzajúcej dohode; takéto zastúpenie nie je možné proti vôli klienta.

(2) Poverujúci advokát je povinný písomne informovať povereného advokáta o všetkých podstatných náležitostiach veci, v ktorej má zastupovať. Iná ako písomná informácia je prípustná, len ak vec neznesie odklad, alebo ak sa poverenie odovzdá osobne. Vo vzťahu ku klientovi sa poverujúci advokát riadi ustanovením §6 tohto poriadku.

(3) Za riadne obstaranie substitúcie zodpovedá klientovi ním splnomocnený advokát. Splnomocnenému advokátovi zodpovedá za riadne obstaranie veci ním substitúciou poverený advokát.

(4) Poverený advokát je povinný
a) riadiť sa príkazmi poverujúceho advokáta; odchýliť sa od príkazu môže len vtedy, ak takýto postup bude zrejme prospešný pre klienta, ktorý je prítomný pri úkoneastakýmto postupom súhlasí,
b) pred úkonom vysvetliť klientovi podstatu veci a zodpovedať prípadné otázky s vecou súvisiace. Po skončení úkonu je povinný vysvetliť mu rozhodnutie súdu a prípadne aj ďalší postup vo veci vrátane poučenia o možnom opravnom prostriedku.

(5) Poverený advokát je povinný po skončení úkonu podať poverujúcemu advokátovi písomnú správu o spôsobe a výsledku vybavenia substitúcie bezodkladne, najneskôr do ôsmich dní a vrátiť písomnosti poskytnuté poverujúcim advokátom, ak sa nedohodli inak.

§ 21

Ak advokát poverený substitúciou odmietne zastúpenie, je povinný ihneď to oznámiť poverujúcemu advokátovi. Ak však hrozí nebezpečenstvo omeškania, je povinný vykonať potrebné opatrenia, ktoré zamedzia vzniku nepriaznivých následkov pre poverujúceho advokáta alebo jeho klienta.

§ 22

Advokát poverený substitúciou má nárok na odmenu vo výške základnej tarifnej odmeny, nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (substitučné), ak sa s poverujúcim advokátom nedohodne inak. Poverujúci advokát zodpovedá substitúciou poverenému advokátovi za riadne a včasné vyplatenie substitučného.

§ 23

Advokát je povinný informovať iného advokáta v primeranej lehote o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré bránia splneniu dožiadania.

§ 24

Ak advokát požiada o poskytnutie právnych služieb advokáta so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nemá oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky podľa zákona, zodpovedá mu za dohodnutý honorár a náhradu hotových výdavkov, ak sa s ním nedohodne inak. Za chyby a nepresnosti v dohode s klientom o honorári zodpovedá poverujúci advokát.

Štvrtá časť

Vzťah advokáta ku komore

§ 25

Advokát je povinný dodržiavať predpisy a uznesenia schválené konferenciou advokátov (ďalej len „konferencia“) a uznesenia predsedníctva, pokiaľ mu boli oznámené. Uznesenia konferencie a uznesenia predsedníctva sa považujú za oznámené, ak boli doručené advokátovi, alebo ak boli uverejnené v publikačnom prostriedku komory.

§ 26

(1) Na požiadanie komory sa advokát v primeranom rozsahu podieľa na projektoch zameraných na presadzovanie a obhajobu ľudských práv a slobôd.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 sa advokát podieľa na projektoch, ktorých cieľom je budovanie demokratického právneho štátu alebo zdokonalenie právneho poriadku Slovenskej republiky.

§ 27

(1) Je vecou cti každého advokáta osobne sa zúčastniť na rokovaní konferencie.

(2) Advokáti, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadnej konferencie, sú povinní zúčastniť sa na jej rokovaní, ak im v tom nebránia vážne dôvody. Neospravedlnená neúčasť sa považuje za zavinené porušenie povinnosti advokáta podľa zákona.

§ 28

Úmrtie advokáta

(1) V prípade smrti advokáta komora zistí okruh možných dedičov. Vyzve ich, aby si v primeranej lehote zvolili z radov advokátov zástupcu, ktorý za odmenu dohodnutú s dedičmi vykoná likvidáciu advokátskej kancelárie zomrelého advokáta. Ak sa vykoná likvidácia, postupuje sa podľa osobitných predpisov, pokiaľ zo zákona alebo tohto poriadku nevyplýva niečo iné.

(2) Ak si dedičia v stanovenej lehote nezvolia zástupcu, určí im zástupcu z radov advokátov komora.

(3) Oznámenie o určení advokáta za zástupcu dedičov komora doručí

a) určenému advokátovi,

b) dedičom,

c) príslušnému súdu.

(4) Určený zástupca (ďalej len „zástupca“) je oprávnený, prípadne povinný odmietnuť zastupovanie len z dôvodov uvedených v zákone.

(5) Zástupca oznámi úmrtie advokáta klientom, súdom alebo iným orgánom, pred ktorými advokát zastupoval alebo obhajoval. Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta. Vhodným spôsobom ich poučí aj o tom, že všetky finančné práva a povinnosti z ukončeného zastúpenia alebo obhajoby prechádzajú na dedičov.

(6) Zástupca vydá klientom všetky doklady a ostatné písomnosti, ktoré advokátovi zverili v súvislosti s vybavením ich veci.

(7) Zástupca vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. Ak úmrtie advokáta malo za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných predpisov.

(8) Zástupca vypracuje o skončení likvidácie správu, ktorú v odpise pošle dedičom a komore. Zástupca uvedie v správe zoznam klientov, prípadne ďalšie okolnosti likvidácie advokátskej kancelárie. Všetky spisy advokáta, ktoré zostali po likvidácii advokátskej kancelárie, odovzdá komore. Komora na žiadosť klienta zomrelého advokáta potvrdí, či je na zozname klientov, prípadne poskytne ďalšiu potrebnú súčinnosť tak, aby bola zachovaná zákonná povinnosť mlčanlivosti.

(9) Za každú likvidáciu advokátskej kancelárie patrí zástupcovi odmena, na ktorej sa dohodne s dedičmi. Ak sa zástupca nedohodne s dedičmi na odmene za likvidáciu advokátskej kancelárie, určí mu ju predsedníctvo s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu. Hotové výdavky spojené s prevozom spisov do komory uhradí komora.

Piata časť

Vzťah advokáta k súdom a úradom

§ 29

Advokát vystupuje voči súdom a úradom tak, aby nenarušil svoju nezávislosť. Správa sa k nim slušne a korektne. Svojím vystupovaním vrátane celkovej úpravy zovňajšku prispieva k dôstojnosti a vážnosti úkonov, na ktorých sa zúčastňuje, ako aj k vážnosti advokátskeho povolania.

§ 30

Advokát je povinný zabezpečiť v mieste svojho sídla možnosť doručovania zásielok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o doručovaní.

Šiesta časť

Vzťah advokáta a spoločnosti ku koncipientovi a inému zamestnancovi

§ 31

(1) Advokát alebo spoločnosť zabezpečuje koncipientovi, ktorého zamestnáva, počas výkonu koncipientskej praxe prípravu na povolanie advokáta. Vytvára mu na to vhodné podmienky a umožňuje mu primeraný výkon praxe.

(2) Advokát alebo spoločnosť je povinný zabezpečiť prípravu advokátskeho koncipienta, ktorého zamestnáva, na výkon advokátskeho povolania. Na tento účel sú advokát a spoločnosť povinný dbať najmä na to, aby advokátsky koncipient mal zabezpečenú vyhovujúcu materiálno technickú a priestorovú vybavenosť advokátskej kancelárie zodpovedajúcu príslušným predpisom a normám, ktoré upravujú pracovné podmienky. Výchova a prax advokátskeho koncipienta na výkon advokátskeho povolania je možná len v advokátskej kancelárii advokáta zamestnávajúceho advokátskeho koncipienta, pričom advokátsky koncipient môže vykonávať prax mimo sídla advokáta maximálne tri mesiace v roku. Advokát je povinný riadiť prácu advokátskeho koncipienta tak, aby bol pripravený vykonať úkony, ktorými ho advokát poverí. Advokát je povinný zabezpečiť advokátskemu koncipientovi prax vo všetkých právnych odvetviach pozitívneho práva, najmä občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva a správneho práva, o čom je advokátsky koncipient povinný viesť primerané záznamy.

(3) Advokát je povinný poučiť koncipienta o pravidlách výkonu advokácie.

(4) Advokát je oprávnený po predchádzajúcej príprave poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním iba takého úkonu, ktorý je primeraný odborným schopnostiam a dĺžke praxe koncipienta.

(5) Koncipient nesmie bez predchádzajúceho súhlasu advokáta alebo advokáta – spoločníka prevziať zastúpenie alebo obhajobu.

§ 32

Advokát alebo advokát – spoločník je povinný vyhýbať sa konaniu, ktoré by ho mohlo priviesť do finančnej alebo inej závislosti od koncipienta.

§ 33
Advokátsky koncipient sa pri výkone svojej koncipientskej praxe riadi pokynmi advokáta alebo advokáta – spoločníka. Na výkon jeho praxe sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona a tohto poriadku upravujúce povinnosti advokáta.

§ 34

(1) Advokát alebo advokát – spoločník má viesť záznam o výkone koncipientskej praxe a na požiadanie vydať o tom koncipientovi potvrdenie.

(2) Doba, počas ktorej koncipient z akéhokoľvek dôvodu, okrem čerpania riadnej dovolenky, nevykonával koncipientsku prax dlhšie ako 90 pracovných dní v kalendárnom roku, sa nezapočítava do výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

§ 35

Advokát alebo spoločnosť sú oprávnení poveriť svojho zamestnanca výkonom jednotlivých činností súvisiacich s poskytovaním právnych služieb (výpisy zo súdnych spisov, obstarávanie dokladov a pod.). Na úkony právnych služieb môžu poveriť len odborného zamestnanca s právnickým alebo povahe výkonu zodpovedajúcim ekonomickým či technickým vzdelaním.

Siedma časť

Informácie o výkone advokácie a reklama

§ 36

(1) Advokát, združenie alebo spoločnosť môže používať iba jedno označenie kancelárie.

(2) Označenie kancelárie advokáta, združenia alebo spoločnosti má byť umiestnené na budove, prípadne aj v budove, v ktorej sa kancelária nachádza. Výnimky môže povoliť komora. Ak je to vzhľadom na dispozičné riešenie budovy nevyhnutné, možno v nej umiestniť smerové tabuľky.

(3) Tvar, spôsob a rozmery označenia kancelárie nesmú mať charakter reklamy. Rozmery tabuľky s označením kancelárie nemôžu presiahnuť 30×60 cm.

(4) Ak má advokátska kancelária viac pracovísk, používa jedno označenie. Advokát, združenie alebo spoločnosť môžu na vhodnom mieste pracoviska vyznačiť sídlo kancelárie.

(5) Údaje v označení kancelárie musia mať informatívny charakter. Nesmú vyzdvihovať osobu alebo činnosť advokáta, združenia alebo spoločnosti či advokátskej kancelárie.

§ 37

(1) Označenie kancelárie advokáta vykonávajúceho advokáciu samostatne obsahuje meno a priezvisko advokáta a údaj, že ide o advokáta. Môže obsahovať aj označenie, že ide o advokátsku kanceláriu.

(2) Označenie kancelárie združenia obsahuje uvedenie priezvísk advokátov alebo aspoň jedného z nich. Z označenia združenia advokátov musí byť zrejmé, že ide o advokátsku kanceláriu.

(3) Označenie kancelárie spoločnosti obsahuje obchodné meno a právnu formu spoločnosti, prípadne priezviská spoločníkov a údaj, že ide o advokátov. Z označenia kancelárie spoločnosti musí byť zrejmé, že ide o advokátsku kanceláriu.

(4) Označenie advokátskej kancelárie nesmie byť zhodné alebo zameniteľné s označením inej advokátskej kancelárie.

(5) Ak označenie advokátskej kancelárie obsahuje priezviská účastníkov združenia alebo spoločníkov spoločnosti, nemôže obsahovať priezvisko osoby, ktorá nikdy nebola účastníkom združenia alebo spoločníkom spoločnosti. Oprávnené používanie obchodného mena nie je dotknuté.

(6) Advokát, združenie alebo spoločnosť môže používať označenie inej osoby poskytujúcej právne služby na území Slovenskej republiky alebo na území iného štátu iba so súhlasom dotknutej osoby, čo je povinný preukázať komore.

§ 38

(1) Advokát a spoločnosť môže verejnosť informovať o poskytovaní právnych služieb s uvedením nasledujúcich skutočností:

a) označenie kancelárie a sídlo advokáta, združenia alebo spoločnosti s prípadným situačným náčrtkom, kontaktné údaje (telefón, mobil, fax, e-mail). Možno sa tiež prezentovať osobnou fotografiou, fotografiou so spoločníkmi, koncipientmi a pod.,

b) osobnostný profil advokáta alebo advokáta – účastníka alebo advokáta – spoločníka (dátum narodenia, vzdelanie, prax, jazykové znalosti, údaj o zápise do zoznamu advokátov), údaje o koncipientoch a odborných zamestnancoch advokáta alebo spoločnosti,

c) odborné zameranie; informácia o odbornom zameraní nesmie vyzdvihovať osobné vlastnosti a profesionálne kvality advokáta alebo advokáta – účastníka alebo advokáta –spoločníka, výhodnosť podmienok poskytovania právnych služieb, zdôrazňovať špecializáciu v určitom právnom odbore a pod.,

d) údaje o spolupráci s inými advokátmi, združeniami, zahraničnými združeniami a spoločnosťami.

(2) Informácie môžu byť uverejnené

a) na webovských stránkach,

b) v informačných materiáloch, ktoré nesmú byť verejne prístupné mimo priestorov advokátskej kancelárie.

§ 39

(1) V označení a v súvislosti s ním (na pečiatkach, obálkach, hlavičkovom papieri, navštívenkách a pod.) nemožno uvádzať:

a) iné označenie, ako je povolené,

b) údaje o klientele,

c) údaje o cenách.

(2) Pri označení pečiatok, obálok a iných tlačív treba používať primerané formy a tvary.

§ 40

(1) Advokát alebo spoločnosť sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania.

(2) Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.

(3) Advokát alebo spoločnosť nemôže získavať klientov prostredníctvom tretích osôb tým, že im sľúbi alebo poskytne plnenie za ich získanie. Nesmie požadovať alebo prijať od iného advokáta alebo inej osoby žiadnu províziu alebo iné plnenie za postúpenie klienta. Nesmie poskytnúť inému advokátovi, spoločnosti alebo inej osobe províziu alebo akékoľvek iné plnenie za to, že mu bol postúpený klient.

§ 41

(1) Zakazuje sa reklama,

a) ktorá je svojím obsahom a formou najmä

1. v rozpore s právnymi predpismi alebo predpismi komory,

2. nekorektná, nevecná, nevhodná či nevkusná,

3. cielená na určitú osobu alebo skupinu osôb,

b) v ktorej sa advokát, združenie alebo spoločnosť predstavuje ako lepší, prípadne lacnejší ako ostatní advokáti,

c) ktorá by mohla viesť k zníženiu vážnosti a cti ostatných advokátov, združenia alebo spoločnosti alebo k zneváženiu advokácie.

(2) Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa vzťahujú na každú formu sponzoringu.

§ 42

Ak ide o poskytovanie právnych služieb, advokát nesmie pri vystupovaní na verejnosti vrátane styku s médiami vyzdvihovať svoju osobu, vlastnú činnosť ani činnosť združenia, ktorého je účastníkom, prípadne činnosť spoločnosti, ktorej je spoločníkom.

§ 43

Advokát, združenie alebo spoločnosť môže oznamovať dôležité údaje o vzniku, zmene alebo zániku skutočností významných pre výkon povolania, napríklad otvorenie alebo presťahovanie kancelárie v dennej tlači formou stručnej a vecnej informácie po dobu 30 dní od prvého uverejnenia.

Ôsma časť

Spoločný výkon advokácie

§ 44

Advokáti môžu vykonávať advokáciu spoločne

a) v združení spolu s inými advokátmi (§ 13 zákona),

b) ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti (§ 14 zákona),

c) ako spoločníci komanditnej spoločnosti (§ 14 zákona),

d) ako spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 15 zákona).

§ 45

Združenie advokátov

(1) Advokáti, ktorí sa rozhodli vykonávať advokáciu spoločne v združení (§ 13 zákona), uzatvoria medzi sebou písomnú zmluvu o združení, ktorá musí obsahovať:

a) presnú adresu jedného spoločného sídla účastníkov združenia, ako aj adresy všetkých pracovísk združenia,

b) úpravu, či môžu konať samostatne,

c) úpravu vzájomného postupu zabezpečujúceho vylúčenie možnosti kolízie vzájomných záujmov klientov zastupovaných účastníkmi združenia,

d) spôsob, akým účastníci združenia rozhodujú o otázkach zabezpečenia jednotného postupu pri spoločnom zastupovaní klienta,

e) zásady a spôsob vysporiadania medzi jednotlivými účastníkmi združenia v prípade ich spoločnej zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi a rovnako v prípade ich spoločnej zodpovednosti voči svojim zamestnancom a iným osobám,

f) zásady a spôsob vysporiadania vzájomných majetkových nárokov účastníkov združenia v prípade úmrtia niektorého účastníka.

(2) Ak účastník združenia poskytuje právne služby samostatne (§ 13 ods. 3, druhá veta zákona), udelí klient splnomocnenie len jemu samému.

(3) Účastníkom združenia, ktorí poskytujú právne služby spoločne, udelí klient splnomocnenie všetkým spoločne. Úkony právnych služieb vo veci takéhoto spoločného klienta môže vykonávať ktorýkoľvek zo splnomocnených advokátov, ak to procesnoprávne predpisy nevylučujú.

(4) Označenie sídla združenia obsahuje mená a priezviská advokátov, ktorí sú účastníkmi združenia, alebo meno a priezvisko aspoň jedného z nich s dodatkom „a spol.“ alebo „a spoločníci“, ako aj údaj, že ide o združenie advokátov alebo advokátsku kanceláriu. Ak majú účastníci združenia okrem spoločného sídla viac pracovísk, označujú ich rovnako ako sídlo, ale s dodatkom „pracovisko“ a s uvedením jeho adresy.

(5) Účastníci združenia môžu používať spoločné tlačivá, pečiatky a navštívenky.

(6) Písomnosť určenú účastníkovi združenia môže s právnymi dôsledkami doručenia pre tohto advokáta prevziať každý účastník združenia advokátov alebo ním poverený zamestnanec.

(7) Uzatvorenie zmluvy o združení a jej zánik sú účastníci združenia povinní v 15-dňovej lehote oznámiť komore.

§ 46

Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným

(1) Advokáti môžu na účel spoločného výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť (ďalej len „verejná obchodná spoločnosť“) alebo komanditnú spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Spoločnosť nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

(2) Advokáti v záujme spoločného výkonu advokácie môžu založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Spoločnosť nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi a konateľmi môžu byť len advokáti. Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

§ 47

Ostatné formy združovania advokátov

(1) Advokáti sa môžu združiť aj na iný účel ako spoločný výkon advokácie (§ 44 tohto poriadku), napríklad na riešenie rozličných vecí spoločného záujmu, rôzne formy pravidelnej substitúcie, spoločné školenia, prerokovanie a konzultovanie niektorých právnych vecí, spoločnú úhradu nákladov a pod., ak to nie je v rozpore so zákonom a ostatnými právnymi predpismi.

(2) Združovanie na účely uvedené v odseku 1 si advokáti upravia zmluvou. Zmluvou tohto obsahu sa medzi nimi nevytvára združenie podľa § 13 zákona.

§ 48

Advokát v postavení spoločníka alebo štatutárneho orgánu spoločnosti je povinný zabezpečiť, aby spoločnosť, ktorej je spoločníkom alebo štatutárnym orgánom, dodržiavala ustanovenia tohto poriadku.

§ 49

Prechodné ustanovenie

(1) Ustanovenie spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti, ktoré odporuje ustanoveniam zákona a tohto poriadku, sa považuje za zavinené porušenie povinností všetkých spoločníkov spoločnosti (§ 56 zákona).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak spoločník spoločnosti do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto poriadku prispôsobí spoločenskú zmluvu alebo stanovy spoločnosti zákonu a ustanoveniam tohto poriadku.

(3) Advokát, účastníci združenia a spoločnosť sú povinní označenie svojej advokátskej kancelárie uviesť do súladu s týmto predpisom do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.

Deviata časť

Záverečné ustanovenia

§ 50

Zrušuje sa Advokátsky poriadok schválený Konferenciou advokátov 19. júna 2004.

§ 51

Tento Advokátsky poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Konferenciou advokátov 16. júna 2007.

JUDr. Ondrej Mularčík
predseda Slovenskej advokátskej komory
 

Kto má dnes sviatok

Dnes má meniny
Alojza
Zajtra má meniny
Kvetoslava
© 2019 :: JUDr. Martin Kanás :: | webmail | webmail 2